Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en begrippen

1.1 Met ‘Wehberg Communicatie’ wordt bedoeld: A. Wehberg, handelend onder de naam ‘Wehberg Communicatie’, ingeschreven bij KvK onder nummer 60263512 en diensten leverend op het gebied van marketing en communicatie consulting, coaching, workshops.

1.2 Wehberg is de enige beslissingsbevoegde functionaris van Wehberg Communicatie. Eventuele door derden, namens Wehberg Communicatie gemaakte afspraken zijn niet bindend.

1.3 Wehberg Communicatie verricht haar diensten soms (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Wehberg Communicatie kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.4 Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Wehberg Communicatie heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s).

1.5 De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Wehberg Communicatie, tenzij duidelijk andere schriftelijke afspraken met Wehberg Communicatie zijn gemaakt.

1.6 De klant/cliënt is de persoon of personen aan wie Wehberg Communicatie haar diensten verleent.

1.7 De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar hoeven niet dezelfde te zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Wehberg Communicatie. Wehberg Communicatie behoudt zicht het recht voor deze in de toekomst te wijzigen of aan te passen.

Artikel 3: Offertes en opdrachtverlening

3.1 Offertes van Wehberg Communicatie zijn uitsluitend gebaseerd op de verstrekte informatie van de (toekomstige) opdrachtgever.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen van Wehberg Communicatie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.3 Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Wehberg Communicatie. Daarmee wordt deze overeenkomst een opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht op opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Wehberg Communicatie de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, zal dit zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 5: Inspanningsverplichting

Wehberg Communicatie zal de door haar geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Wehberg Communicatie niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever oen/of cliënt gestelde doel.

 Artikel 6: verplichtingen opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Wehberg Communicatie nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Wehberg Communicatie daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever aan Wehberg Communicatie op zijn/haar locatie kosteloos werkruimte met internetaansluiting.

6.2 Het inschakelen van derden bij opdrachtuitvoering door opdrachtgever kan uitsluitend na overeenstemming met Wehberg Communicatie.

Artikel 7: Prijs, betaling en incassokosten

7.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

7.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Wehberg Communicatie gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen, met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven kunnen worden aangepast met inachtneming van een overeengekomen index of andere maatstaf.

7.3 Alle facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities (zoals valuta). Bij gebreke van specifieke condities dient opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen door storting van het bedrag op een door Wehberg Communicatie aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Maandelijkse bedragen worden aan het begin van elke maand gefactureerd.

7.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.

7.5 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert Wehberg Communicatie een uurtarief van €75,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten. Indien derden de prijzen verhogen buiten de invloedsfeer van Wehberg Communicatie, is Wehberg Communicatie gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen naar de klant. Denk hiervoor onder andere aan het verhogen van belastingen, heffingen en materiaalkosten.

7.6 Wehberg Communicatie is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

7.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.8 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Wehberg Communicatie echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Aanvang, duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

8.1 Tenzij in de overeenkomst een datum van beëindiging is opgenomen, kent een overeenkomst voor (ondersteuning van) communicatie en marketing dienstverlening een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere maand stilzwijgend verlengd met een maand, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan na een jaar op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Deze maand gaat in op de datum waarop de volgende contractmaand start. De overeenkomst tussen Wehberg Communicatie en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wehberg Communicatie zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.3 Bij overschrijden van een prijsverhoging van meer dan 30% of indien de werkzaamheden van een van beide partijen in strijd zijn met de wet of goede zede, zijn zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

8.4 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Wehberg Communicatie gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Wehberg Communicatie op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

8.5 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wehberg Communicatie een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8.6 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wehberg Communicatie gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Wehberg Communicatie daardoor direct of indirect ontstaan.

8.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Wehberg Communicatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Onder andere Facebook, Linkedin, YouTube, Pinterest, Google en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. Wehberg Communicatie is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.

9.2 Wehberg Communicatie is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Wehberg Communicatie geleverde zaken en/of diensten.

9.3 Daarnaast is Wehberg Communicatie nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van door haar geleverde diensten; op Wehberg Communicatie rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens artikel 5).

Artikel 10: Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Wehberg Communicatie voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Wehberg Communicatie. Datzelfde geldt ook voor de door Wehberg Communicatie uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijke goedkeuring van Wehberg Communicatie, tenzij bij de opdracht anders overeengekomen.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Voor alle zaken en bepalingen die niet zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.